Địa chỉ

Phòng 313 - Nhà A4 -Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại

(0280)3 653 941

E-mail

khoamamnon@dhsptn.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Khoa Giáo dục Mầm non, trước đây là Khoa Đào tạo Giáo viên Mầm non - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 489/QĐ- TCCB- ĐHTN ngày 22/8/2005 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non trình độ đại học trên toàn quốc và quốc tế.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện tại khoa có 17 cán bộ, trong đó: Có 04 cán bộ, giảng viên có học vị tiến sỹ. Có 13 cán bộ, giảng viên có học vị thạc sĩ. Số cán bộ đang đi học nghiên cứu sinh: 05

Đề tài nghiên cứu khoa học

07 đề tài Cấp Bộ. 05 đề tài Cấp đại học. Hơn 20 đề tài cấp cơ sở và hơn 100 bài báo.

Sinh viên

Khoa có 02 sinh viên đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc.

Thực tập sư phạm

Hoạt động thực tập sư phạm 1, thực tập sư phạm 2, thực tế chuyên môn của các khóa đạt 100% từ khá, giỏi trở lên.

Hoạt động của LCĐ-LCH sinh viên

Sinh viên đăng kí làm đề tài nghiên cứu khoa học đạt mức cao cả về số lượng và chất lượng. Kết quả bảo vệ đều đạt loại tốt trở lên.

Giáo trình, đề cương bài giảng

Khoa có trên 20 giáo trình và 50 đề cương bài giảng.

BÀI MỚI

Những bài viết mới nhất được cập nhật tại đây

Bản mô tả Chương trình đào tạo Cử nhân Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết: Bản mô tả Chương trình Đào tạo Cử nhân Giáo dục mầm non

Thông tin tuyển sinh 2019

http://dhsptn.edu.vn/index.php?nv=tuyen-sinh

Đảm bảo chất lượng giáo dục

http://dhsptn.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=3-CONG-KHAI/Cong-khai-thong-tin-theo-Thong-tu-36-2017-TT-BGDDT-3721

Chuẩn giáo viên mầm non

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-169340-d1.htmlhttps://luatvietnam.vn/giao-

Chuẩn hiệu trưởng mầm non

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-25-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-hieu-truong-co-so-giao-duc-mam-non-62239.html

Hội diễn Văn nghệ truyền thống năm học 2018 – 2019

http://dhsptn.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc%2FHoi-dien-Van-nghe-truyen-thong-nam-hoc-2018-2019-3704&fbclid=IwAR0-SK

Quy chế chi tiêu nội bộ 2018

http://dhsptn.edu.vn/uploads/news/2018_03/scan0014.compressed.pdf

Chương trình tặng hoa nhà giáo vùng cao của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

http://dhsptn.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc/Chuong-trinh-tang-hoa-nha-giao-vung-cao-cua-Truong-Dai-hoc-Su-pham-Dai-hoc-

Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

(Ban hành kèm Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) Đính kèm quy chế: ht